Schneider Direct Mount System
search

Schneider Direct Mount System

Meranie zemného plynu...

Terénne výskumy potvrdili, že pulzácia na clonovom meradle, vytváraná kompresormi, ventilmi na reguláciu prietoku, regulátormi, ..., je hlavným zdrojom strát na meraní zemného plynu.

Systémy Schneider DirectMount (SDMS) sú navrhnuté na bezpečnú a účinnú metódu tesného spojenia EFM a snímačov s clonou, čím sa eliminuje alebo znižuje vplyv chyby meracieho potrubia. Ľahko sa inštalujú a sú k dispozícii pre vertikálnu aj horizontálnu inštaláciu.

- SDMS znižuje náklady na inštaláciu - nie je potrebné inštalovať rúrkové vedenia, tvarovky a potrubné stojany

- Znižuje počet potenciálnych miest úniku spojených s pripojeniami NPT

- Vnútorné porty podporujú samočinné vypúšťanie kondenzátov a kvapalín, čím sa znižujú problémy so zamrznutím